1. گواهینامه داخلی و بین المللی (ISO 27001:2013)

     

  2. شرکت در سمینار Cloud Tech

     

  3. برگزاری کارگاه آموزشی Voip در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

     

  4. شرکت در starup weekend urmia