افتخاری دیگر برای شرکت نوآوران اندیش…

ارتقای رتبه ی آموزش و پژوهش به 6 و رتبه خدمات پشتیبانی و مشاوره به 5 از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور، برگ زرینی در کارنامه درخشان شرکت نوآوران اندیش افزود.

      این افتخار بزرگ را به  تمامی همکاران و کافرمایان محترم تبریک میگوییم.